Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie naszej szkoły realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.


Jest udzielana w różnych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza 27 uczniów z klas I – VII. Uczniowie, u których występują podobne typy zaburzeń i deficyty rozwojowe, pracują w małych grupach pod fachowym okiem nauczyciela-specjalisty. W klasach IV-VII dominuje dysleksja rozwojowa. Podczas wyżej wymienionych zajęć nauczyciele - specjaliści usprawniają zaburzone funkcje,  a poprzez właściwie dobrane formy i metody pracy doskonalą umiejętności i umacniają poczucie wartości własnej dziecka. Wzmacniają i uświadamiają uczniom ich mocne strony, pozwalają uwierzyć we własne siły i możliwości.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służą wyrównywaniu braków programowych w wiadomościach szkolnych na wszystkich etapach edukacyjnych. Korzysta z nich 34 uczniów z klas I-VII. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie opinii wydawanych przez PPP i obserwacji własnych nauczycieli w porozumieniu z rodzicami, którzy wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w obu typach zajęć.
Uczennica z klasy Vb i uczeń z klasy IIIb ze względu na poważny niedosłuch realizują IPET. Uczennica z kl. IVc chora na mukowiscydozę objęta jest nauczaniem indywidualnym.
Uczniowie mający trudności z poprawną artykulacją i  wymową są objęci zajęciami logopedycznymi. W bieżącym roku szkolnym na zajęcia z logopedą uczęszcza 27 uczniów.
14 uczniów z kl. Ia,b uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
16 uczniów objętych jest terapią psychologiczną i zajęciami psychoedukacyjnymi. W ramach tych zajęć wzmacniane są umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz wyrabiana umiejętność radzenia sobie z przykrymi emocjami. W pracy z uczniami wykorzystuje się elementy treningu asertywności oraz elementy socjoterapii i bajkoterpii. W pracy indywidualnej z uczniami stosuje się szereg ćwiczeń i zabaw pomagających radzić sobie ze stresem, a także zwiększających i wzmacniających samoocenę.
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie z wychowawcami klas, polonistami i rodzicami na bieżąco dokonuje analizy opinii wydawanych uczniom przez PPP i pilnuje, aby zalecenia Poradni były realizowane w praktyce. Na koniec każdego semestru dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów z orzeczeniami. Pedagog i psycholog współpracują z  Poradnią w zakresie konsultacji w kwestii poradnictwa i form pomocy udzielanej uczniom oraz specjalistycznej diagnozy. Biorą także udział w spotkaniach sieci współpracy psychologów i pedagogów szkolnych. Pedagog i psycholog dokonują diagnozy środowiska szkolnego uczniów przejawiających zaburzenia rozwojowe, sprawiających trudności wychowawcze, mających trudności z opanowaniem materiału nauczania w poszczególnych klasach, typują na badania w Poradni. W tym celu ściśle współpracują z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. Udzielają uczniom bezpośredniej pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności powstających na tle konfliktów z rówieśnikami. W tym celu przeprowadzają liczne rozmowy z uczniami,  ich rodzicami i wychowawcami klas. Są mediatorami w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych. Współpracują z nauczycielami w zakresie określania i dociekania przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych. W porozumieniu z rodzicami wprowadzają środki zaradcze. Pracują z uczniami wymagającymi szczególnej pomocy w nauce lub mającymi problemy z odnalezieniem swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Pomagają im w procesie socjalizacji i odbudowaniu poczucia własnej wartości, pomagają uzupełniać braki programowe, a przez różnego rodzaju pozytywne wzmocnienia umacniają ich wiarę we własne siły i możliwości, pomagają w odbudowaniu poczucia własnej wartości. Uczą w jaki sposób można zapanować nad swoimi emocjami,  wskazują właściwą drogę postępowania w pewnych określonych sytuacjach.
W zależności od potrzeb przeprowadzają z uczniami rozmowy indywidualne dotyczące między innymi właściwego zachowania na terenie szkoły, przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, właściwego stosunku do kolegów i osób starszych. W sytuacjach tego  wymagających utrzymują stały kontakt z rodzicami, starając się zachęcić ich do wspólnych, zintegrowanych oddziaływań na dziecko. Współpracując z rodzicami  uczniów „trudnych”, wspierają ich, udzielają porad i wskazówek  ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych, aktywizują rodziców do pracy z dzieckiem, kierują na konsultacje psychologiczne. Pedagog, psycholog i wychowawcy klas prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze informacyjno – doradczym oraz wspierającym. Odbywają się pedagogizacje dla rodziców, na które zapraszani są specjaliści z PPP, KPP, ZOW, Miejskiej Biblioteki Publicznej i innych instytucji wspierających szkołę w oddziaływaniach wychowawczych. W każdym miesiącu odbywają się zebrania bądź dni otwarte dla rodziców, które są okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat postępów ich dziecka w nauce oraz jego zachowania. Mogą wówczas skorzystać z fachowych porad nauczycieli specjalistów, dydaktyków  i wychowawców klas.
Przeprowadzono w klasach I-VII lekcje dotyczące praw i obowiązków ucznia w szkole i dziecka w rodzinie, zajęcia z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów - mediacje, rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz umiejętności ich kontrolowania. Uczono właściwej komunikacji interpersonalnej i tolerancji wobec innych. Uczniowie ćwiczyli zachowania asertywne – trening asertywności. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych prowadzili zajęcia z zakresu uzależnień i cyberprzemocy. Przeprowadzono także diagnozę zagrożeń uzależnieniem uczniów naszej szkoły poprzez ankietowanie. Wskazywano różne polubowne wyjścia z sytuacji trudnych, pomagano rozwiązywać skomplikowane rodzinne problemy. Spotkania    z pedagogiem i psychologiem wpłynęły na poprawę relacji koleżeńskich, uświadomiły uczniom, że swoich racji należy dochodzić i bronić w sposób zdecydowany lecz kulturalny i nie przy użyciu siły czy innych środków przymusu.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole funkcjonuje prawidłowo. Wszyscy uczniowie wymagający terapii, bądź wsparcia są nią objęci. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w momencie dostarczenia przez rodzica opinii z Poradni, bądź dostrzeżenia problemu przez nauczyciela przedmiotu czy wychowawcę klasy. Problemy uczniowskie są rozwiązywane na bieżąco. Rodzice otrzymują fachową pomoc, poradę i wsparcie. Opieką otoczeni są nie tylko uczniowie mający trudności w nauce, sprawiający trudności wychowawcze, ale też uczniowie wybitnie zdolni, dla których  organizowane są zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz poszerzające zakres wiedzy.

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj370
mod_vvisit_counterWczoraj574
mod_vvisit_counterTen tydzień944
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3810
mod_vvisit_counterTen miesiąc2922
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc19089
mod_vvisit_counterRazem1098006

Online (20 minutes ago): 14
Your IP: 54.165.57.161
,
Today: Gru 06, 2021
Reklama