Kącik pedagoga
Nauczyciele
LogowanieOdliczanie
Do końca roku szkolnego zostało
.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie naszej szkoły realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.


Jest udzielana w różnych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza 27 uczniów z klas I – VII. Uczniowie, u których występują podobne typy zaburzeń i deficyty rozwojowe, pracują w małych grupach pod fachowym okiem nauczyciela-specjalisty. W klasach IV-VII dominuje dysleksja rozwojowa. Podczas wyżej wymienionych zajęć nauczyciele - specjaliści usprawniają zaburzone funkcje,  a poprzez właściwie dobrane formy i metody pracy doskonalą umiejętności i umacniają poczucie wartości własnej dziecka. Wzmacniają i uświadamiają uczniom ich mocne strony, pozwalają uwierzyć we własne siły i możliwości.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służą wyrównywaniu braków programowych w wiadomościach szkolnych na wszystkich etapach edukacyjnych. Korzysta z nich 34 uczniów z klas I-VII. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie opinii wydawanych przez PPP i obserwacji własnych nauczycieli w porozumieniu z rodzicami, którzy wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w obu typach zajęć.
Uczennica z klasy Vb i uczeń z klasy IIIb ze względu na poważny niedosłuch realizują IPET. Uczennica z kl. IVc chora na mukowiscydozę objęta jest nauczaniem indywidualnym.
Uczniowie mający trudności z poprawną artykulacją i  wymową są objęci zajęciami logopedycznymi. W bieżącym roku szkolnym na zajęcia z logopedą uczęszcza 27 uczniów.
14 uczniów z kl. Ia,b uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
16 uczniów objętych jest terapią psychologiczną i zajęciami psychoedukacyjnymi. W ramach tych zajęć wzmacniane są umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz wyrabiana umiejętność radzenia sobie z przykrymi emocjami. W pracy z uczniami wykorzystuje się elementy treningu asertywności oraz elementy socjoterapii i bajkoterpii. W pracy indywidualnej z uczniami stosuje się szereg ćwiczeń i zabaw pomagających radzić sobie ze stresem, a także zwiększających i wzmacniających samoocenę.
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie z wychowawcami klas, polonistami i rodzicami na bieżąco dokonuje analizy opinii wydawanych uczniom przez PPP i pilnuje, aby zalecenia Poradni były realizowane w praktyce. Na koniec każdego semestru dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów z orzeczeniami. Pedagog i psycholog współpracują z  Poradnią w zakresie konsultacji w kwestii poradnictwa i form pomocy udzielanej uczniom oraz specjalistycznej diagnozy. Biorą także udział w spotkaniach sieci współpracy psychologów i pedagogów szkolnych. Pedagog i psycholog dokonują diagnozy środowiska szkolnego uczniów przejawiających zaburzenia rozwojowe, sprawiających trudności wychowawcze, mających trudności z opanowaniem materiału nauczania w poszczególnych klasach, typują na badania w Poradni. W tym celu ściśle współpracują z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. Udzielają uczniom bezpośredniej pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności powstających na tle konfliktów z rówieśnikami. W tym celu przeprowadzają liczne rozmowy z uczniami,  ich rodzicami i wychowawcami klas. Są mediatorami w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych. Współpracują z nauczycielami w zakresie określania i dociekania przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych. W porozumieniu z rodzicami wprowadzają środki zaradcze. Pracują z uczniami wymagającymi szczególnej pomocy w nauce lub mającymi problemy z odnalezieniem swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Pomagają im w procesie socjalizacji i odbudowaniu poczucia własnej wartości, pomagają uzupełniać braki programowe, a przez różnego rodzaju pozytywne wzmocnienia umacniają ich wiarę we własne siły i możliwości, pomagają w odbudowaniu poczucia własnej wartości. Uczą w jaki sposób można zapanować nad swoimi emocjami,  wskazują właściwą drogę postępowania w pewnych określonych sytuacjach.
W zależności od potrzeb przeprowadzają z uczniami rozmowy indywidualne dotyczące między innymi właściwego zachowania na terenie szkoły, przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, właściwego stosunku do kolegów i osób starszych. W sytuacjach tego  wymagających utrzymują stały kontakt z rodzicami, starając się zachęcić ich do wspólnych, zintegrowanych oddziaływań na dziecko. Współpracując z rodzicami  uczniów „trudnych”, wspierają ich, udzielają porad i wskazówek  ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych, aktywizują rodziców do pracy z dzieckiem, kierują na konsultacje psychologiczne. Pedagog, psycholog i wychowawcy klas prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze informacyjno – doradczym oraz wspierającym. Odbywają się pedagogizacje dla rodziców, na które zapraszani są specjaliści z PPP, KPP, ZOW, Miejskiej Biblioteki Publicznej i innych instytucji wspierających szkołę w oddziaływaniach wychowawczych. W każdym miesiącu odbywają się zebrania bądź dni otwarte dla rodziców, które są okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat postępów ich dziecka w nauce oraz jego zachowania. Mogą wówczas skorzystać z fachowych porad nauczycieli specjalistów, dydaktyków  i wychowawców klas.
Przeprowadzono w klasach I-VII lekcje dotyczące praw i obowiązków ucznia w szkole i dziecka w rodzinie, zajęcia z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów - mediacje, rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz umiejętności ich kontrolowania. Uczono właściwej komunikacji interpersonalnej i tolerancji wobec innych. Uczniowie ćwiczyli zachowania asertywne – trening asertywności. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych prowadzili zajęcia z zakresu uzależnień i cyberprzemocy. Przeprowadzono także diagnozę zagrożeń uzależnieniem uczniów naszej szkoły poprzez ankietowanie. Wskazywano różne polubowne wyjścia z sytuacji trudnych, pomagano rozwiązywać skomplikowane rodzinne problemy. Spotkania    z pedagogiem i psychologiem wpłynęły na poprawę relacji koleżeńskich, uświadomiły uczniom, że swoich racji należy dochodzić i bronić w sposób zdecydowany lecz kulturalny i nie przy użyciu siły czy innych środków przymusu.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole funkcjonuje prawidłowo. Wszyscy uczniowie wymagający terapii, bądź wsparcia są nią objęci. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w momencie dostarczenia przez rodzica opinii z Poradni, bądź dostrzeżenia problemu przez nauczyciela przedmiotu czy wychowawcę klasy. Problemy uczniowskie są rozwiązywane na bieżąco. Rodzice otrzymują fachową pomoc, poradę i wsparcie. Opieką otoczeni są nie tylko uczniowie mający trudności w nauce, sprawiający trudności wychowawcze, ale też uczniowie wybitnie zdolni, dla których  organizowane są zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz poszerzające zakres wiedzy.

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
InstaLing
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj496
mod_vvisit_counterWczoraj487
mod_vvisit_counterTen tydzień3425
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień4006
mod_vvisit_counterTen miesiąc7431
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc16045
mod_vvisit_counterRazem984676

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 3.239.56.184
,
Today: Maj 14, 2021